Ustawa Prawo Zamwien Publicznych

Ustawa Prawo Zamwie Publicznych - tekst ujednolicony
(Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658) ----- [pobierz plik PDF]

Przepisy Wykonawcze do Ustawy Prawo Zamwie Publicznych

ROZPORZDZENIA PREZESA RADY MINISTRW:

 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamwieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1110) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postepowania przy rozpatrywaniu odwoa
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 603) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartoci zamwie i konkursw, od ktrych jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wsplnot Europejskich
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 604) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie kwot wartoci zamwie i konkursw, od ktrych jest uzaleniony obowizek przekazywania ogosze Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wsplnot Europejskich
  (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 228) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajw dokumentw jakich moe da zamawiajcy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokou postepowania o udzielenie zamwienia publicznego
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 606) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia za czynnoci arbitrw
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 607) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokoci oraz szczegowych zasad pobierania wpisu od odwoania oraz szczegowych zasad rozliczania kosztw w postepowaniu odwoawczym
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 608) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorw ogosze przekazywanych Prezesowi Urzedu Zamwie Publicznych
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 609) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie redniego kursu zotego w stosunku do euro stanowicego podstaw przeliczania wartoci zamwie publicznych
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 610) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia przewodniczcego, wiceprzewodniczcego i pozostaych czonkw Rady Zamwie Publicznych
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 470) ----- [pobierz plik PDF]

ROZPORZDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY:

 • Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego
  (Dz.U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) ----- [pobierz plik PDF]
 • Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okrelenia metod i podstaw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztw prac projektowych oraz planowanych kosztw robt budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno-uytkowym
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) ----- [pobierz plik PDF]

Przepisy Zwizane z Zamwieniami Publicznymi

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego
  (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego
  (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansw publicznych
  (Dz.U. z 2004 r. Nr 14, poz. 114) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
  (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
  (Dz.U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 8 listopada 2000 r. Kodeks spek handlowych
  (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapaty w transakcjach handlowych
  (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapaty za roboty budowlane
  (Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach
  (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic towarami, technologiami i usugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczestwa pastwa, a take dla utrzymania midzynarodowego pokoju i bezpieczestwa oraz o zmianie niektrych ustaw
  (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 28 padziernika 2002 r. o odpowiedzialnoci podmiotw zbiorowych za czyny zabronione pod grob kary
  (Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej
  (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi
  (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych
  (Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95 z pn. zm.) ----- [pobierz plik PDF]